gigacampus » start page » dns_recursive

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:dns_recursive [2013/07/15 12:48]
kolla@uninett.no [Publiserende eller rekursiv?]
gigacampus:dns_recursive [2013/07/15 13:00] (current)
kolla@uninett.no [Publiserende navnetjener]
Line 19: Line 19:
 ===== Publiserende navnetjener ===== ===== Publiserende navnetjener =====
  
-"publiserende navnetjener" går som navnet hinter om, ut på å publisere data for en eller flere soner. ((Skal vi forsøke å forklare / definere hva en "sone" er for noe her? alternativt [[http://en.wikipedia.org/wiki/DNS_zone| Forklaring soner]]))+En "publiserende navnetjener" publiserer data for en eller flere soner. ((Skal vi forsøke å forklare / definere hva en "sone" er for noe her? alternativt [[http://en.wikipedia.org/wiki/DNS_zone| Forklaring soner]]))
  
-En navnetjener som utfører denne funksjonen har en komplett kopi av alle +En navnetjener som utfører denne funksjonen har en komplett kopi av alle dataene i de sonene den betjener, og er autoritativ for disse sonene.
-dataene i de sonene den betjener med denne funksjonen, og er derfor +
-sagt å være autoritativ for disse sonene.+
  
-Publiserende navnetjenere må kunne kontaktes av all verdens rekursive +Publiserende navnetjenere må kunne kontaktes av hele verden for at oppslag i sonene den betjener skal kunne slås opp av andre.
-DNS oppslagstjenere for at navnene de sonene den skal betjene skal +
-kunne slås opp av andre+
- +
-Rene publiserende navnetjenere, dvs. navnetjenere som ikke skal +
-betjene lokale klienter med rekursiv oppslagstjeneste behøver ikke å +
-tilby rekursiv oppslagstjeneste til noen. +
- +
-For bl.a. å bedre feiltoleransen er det vanlig at det finnes mer enn +
-en publiserende navnetjener per sone; typisk er en "master" der data +
-blir endret, og de andre ("slavene") kopierer dataene i sonen når de +
-har blitt oppdatert.+
  
 +Rene publiserende navnetjenere, altså navnetjenere som ikke betjener lokale klienter med rekursive oppslagg, behøver ikke å tilby rekursiv oppslagstjeneste til noen.
  
 +For å bedre tilgjengelighet er det vanlig at det finnes mer enn én publiserende navnetjener per sone; typisk en "master" der sonen blir endret, og "slaver" som henter sonen fra "master" når det er skjedd endringer.
 ===== Rekursiv navnetjener ===== ===== Rekursiv navnetjener =====
  
 
 
gigacampus/dns_recursive.txt · Last modified: 2013/07/15 13:00 by kolla@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups