gigacampus » start page » malepale

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:malepale [2013/05/08 18:45]
faltin@uninett.no
gigacampus:malepale [2013/05/10 13:59] (current)
faltin@uninett.no
Line 1: Line 1:
-====== Målepåler ====== +[[https://www.uninett.no/malepale-sikkerhet|flyttet hit]]
- +
- +
-UNINETT har utplassert en rekke målepåler på universiteter og høgskoler som et ledd i GigaCampus-programmet. Målepålene er gode verktøy for universitetenes og høgskolenes IT-avdelinger, for UNINETT, og ikke minst for sluttbrukerne. +
- +
-Kvaliteten i nettet blir viktigere og viktigere ettersom tjenestene blir mer kritiske for sluttbrukerne og kundeinstitusjonene, og nye tjenester blir tatt i bruk. Spesielt stiller sanntidstjenester, som videokonferanser, telefoni over IP og fjernundervisning, nye krav. Målepålene gjør det lettere å overvåke kvaliteten. De samler inn systematisk statistikk, samtidig som de gir mulighet for målinger ved behov. Videre samles det inn statistikk over rundreisetider, pakketap og multicast. +
- +
-Følgende målinger er tilgjengelige: +
- +
-  * [[https://drift.uninett.no/kart/malepale/norden.html|Ytelsesmåling fra din maskin mot en gitt målepåle]] \\ Dette er interaktive målinger som du kan sette i gang selv. Velg ytelsesmåling ved å klikke på en målepåle på kartet. +
- +
-  * [[http://mping.uninett.no/cgi-bin/mping/report?group=malepale&date=today&lang=no|Toveis pakkeforsinkelse og tap mot målepåler]]. \\ Dette er såkalte mping-målinger. +
- +
-  * [[http://mi6.uninett.no/matrix/|Enveis pakketap, forsinkelse og varians i forsinkelse mellom målepåler]]. \\ Disse målingene baserer seg på multicast. Alle målepålene sender regelmessig pakker inn mot en felles multicastgruppe. Alle vil da også motta slike pakker fra alle andre. De registrerer tidsforsinkelsen og ev. tap av pakker. Siden dette er enveis målinger, er presis klokke fra GPS avgjørende for synkron tidsreferanse. Resultatet av alle målingene blir presentert i en oversiktlig matrise. \\ Tabellen du ser viser antall ruterhopp mellom målepålene. Mer interessant blir det når du klikker på "Loss", "Delay" og "Jitter" for å se tap, forsinkelse og varians i forsinkelse. Statistikken er i nåtid, du kan også se historien ved å klikke deg inn på verdiene i matrisen. +
- +
-  * [[http://testnett.uninett.no/ssmping/|Multicast ssmping looking glass]] \\ Test multicast konnektivitet. Støtter både ASM (Any Source Multicast) og SSM (Source Specific Multicast).  +
- +
-  * Klassifisering av trafikk, dvs gjenkjennelse av applikasjon. I en del tilfeller sier TCP/UDP port nummer for lite og vi må se lenger inn i pakken enn det en netflowanalyse kan for å klassifisere (appflow) +
- +
-  * Studie av rutingomlegging. \\ Vi bruker også målepålene til å måle pakketap og sammenstille dette med data for rutingomlegging. Når et primærsamband i forskningsnettet faller ut vil trafikk som kjent automatisk rerutes til alternativ vei. Ved en slik omruting oppstår noe pakketap. Ved å studere dette i praksis vil vi få et bedre grunnlag for å optimalisere konfigurasjon slik at pakketap kan minimaliseres. +
- +
-Se ellers: +
-  * [[http://drift.uninett.no/utstyr/mp/sikkerhetsdirektiv.html|Sikkerhetsdirektiv for målepålene]] +
  
 
 
gigacampus/malepale.txt · Last modified: 2013/05/10 13:59 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups