gigacampus » start page » nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:nav-ref [2015/11/04 09:19]
mvold@uninett.no [Møter]
gigacampus:nav-ref [2015/11/20 08:36] (current)
mvold@uninett.no Beskjed om flytting
Line 1: Line 1:
 ====== NAV referansegruppe ====== ====== NAV referansegruppe ======
  
-NAV er et viktig verktøy for UH-sektoren. NAV er det sentrale verktøyet på +[[https://nav.uninett.no/wiki/nav-ref:nav-ref|Disse wiki-sidene er flyttet til NAV-wikien.]]
-de omlag 30 verktøykassene som er i drift. I tillegg kjører 6 insitusjoner (NTNU, UiO, UiB, UMB og HiG) NAV på egen plattform. +
- +
-NAV er åpen kildekode og har en voksende brukerskare utenfor UH-sektoren og Norge. +
-NAV utvikling styres fra UNINETT. Vår primære målgruppe er UH-sektoren. Det +
-er således viktig at de prioriteringer UNINETT gjør harmonerer med de behov +
-sektoren har for sin campusnettovervåkning. +
- +
-Frem til 2011 har dette blitt i varetatt gjennom jevnlige samlinger og generell god dialog med sektoren. Fra og med november 2011 blir koordineringen styrket  +
-ved at at en NAV referansegruppe er opprettet. +
- +
-Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av UNINETT og presentert +
-for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble vel +
-vel mottatt. +
- +
-=====  Møter ===== +
- +
-   * [[navref_101111|Stiftelsesmøte 10. november 2011 hos UNINETT]] +
-     * [[topp5_101111|Høyest priorterte ønsker utarbeidet etter møtet]] +
-   * [[navref_290312|29. mars 2012 hos UNINETT]] +
-   * [[navref_021012|2. oktober 2012 hos UNINETT]] +
-     * [[gigacampus:navref_021012_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] +
-   * [[navref_090413|9april 2013 hos UNINETT]] +
-     * [[gigacampus:navref_090413_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] +
-   * [[navref_041013|4oktober 2013 hos UNINETT]] +
-     * [[gigacampus:navref_041013_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] +
-   * 1. april 2014 hos UNINETT +
-   * [[navref_141014|14. oktober 2014 hos NTNU]] +
-   * [[navref_010615|1. juni 2015 hos UiT]] +
-   * [[navref_120915|12. november 2015 hos UiO]] +
- +
-Se også [[gigacampus:nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. +
-===== Deltagere i referansegruppen ===== +
- +
-  * Morten Brekkevold, UNINETT (leder og sekretær) +
-  * John-Magne Bredal, UNINETT +
-  * Gro-Anita Vindheim, NTNU +
-  * Børge Brunes, UiTø +
-  * Jan Sigurd Refvik, UiO +
-  * Rune Kittelsen, UiA +
-  * Peder Sefland, HiVolda  +
-  * Vidar Faltinsen, UNINETT  +
- +
-Referansegruppen vil møtes to ganger i året. +
- +
-===== Mandat ===== +
- +
-  * Hensikten er å diskutere NAVs videre utviklingsvei. Utfordringer og forslag til forbedringer, samt ønsker  om  ny  funksjonalitet diskuteres. +
-  * Referansegruppen  gir  råd  til  hvordan  NAV utvikling  bør prioriteresRådene fra referansegruppen skal veie tungt. +
-  * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer.  Rammene fastsettes som før av UNINETT med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd). +
-  * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diktuere om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan. +
-  * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/Xymon). +
- +
 
 
gigacampus/nav-ref.txt · Last modified: 2015/11/20 08:36 by mvold@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups