gigacampus » start page » samarbeid-gml

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samarbeid-gml [2010/02/08 14:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Skrivebords-samarbeidsverktøy ======
 +
 +Skrivebords-samarbeidsverktøy er en teknologi som er interessant fordi
 +den gjør det mulig å kommunisere over avstand uten å bruke dyrt utstyr
 +og programvare.
 +
 +Man kan sitte ved sitt skrivebord og få mange av de gevinster som man
 +ellers bare kunne få gjennom å bruke et videokonferanserom.
 +
 +v2
 +Tilretteleggelse for  distribuerte arbeidsgrupper er fokus for dette
 +arbeidet.
 +(forskjellig fra fjernundervisning fordi ...?)
 +
 +
 +===== Bakgrunn =====
 +
 +Flere utdannings -og forskningsnett (e.g. Switch, SurfNet, Janet) har
 +gjennom lengre tid gjort seg nytte av denne teknologien, med gode
 +erfaringer. I den norske utdannings -og forskingverden finnes det
 +imidlertid fortsatt et stort potensiale for å utnytte denne ressursen bedre.
 +
 +# Stemmer neste avsnitt  jfr tekst på wiki ?? 
 +    Fokus vil være på praktisk bruk, lav brukerterskel, god lyd, enkelt oppsett m.m. Vi vil prøve ut verktøyene i konkrete prosjekter der distribuert samarbeid er en naturlig ingrediens.
 +
 +Som en del av Gigacampus sitt Multimedia satsningsområde, er det bestemt
 +at man skal komme med en anbefaling av av et
 +Skrivebordsamarbeidsverktøy.  En del av denne anbefalingen vil være å
 +utføre en evaluering av alternative verktøy.
 +
 +# eller
 +
 +Som en del av Gigacampus sitt Multimedia satsningsområde, er det bestemt
 +at man skal vurdere relevante arkitekturer og protkoller som kan brukes
 +av denne typen verktøy.
 +Dermed vil det være opp til å selv velge verktøy som kan tilfredstille
 +
 +===== Scenarier for bruk =====
 +
 +Det er hovedsaklig 3 kombinasjoner for bruk av samarbeidsverktøy som er
 +mest aktuelle:
 +
 +  - person til person (webcam til webcam)
 +  - person til gruppe (webcam til videoconf)
 +  - gruppe til gruppe (videoconf til videoconf)
 +eller kombinasjoner av disse:
 +  - person-person-gruppe eller
 +  - person-gruppe-gruppe
 +der den kompliserende faktor blir behovet for en MCU.  
 +
 +I tillegg kan det være ulike typer av gruppe:
 +  * Gruppe som man typisk finner i et møterom og der man i denne sammenhengen kan forvente lik mengde kommunikasjon (lyd) i begge retninger.
 +  * Gruppe som man typisk finner i en auditorium/fjernundervisning situasjon der det meste av kommunikasjonen vil gå i en retning.
 +
 +===== Ulike brukergrupper =====
 +
 +I tillegg til ulike scenarier for bruk, har man også ulike type brukere.  De tre mest vanlige vil være:
 +   * Forelesere og Studenter
 +   * Forskere
 +   * Administrativt og teknisk personnel
 +
 +Disse har ulike behov og krav til denne type verktøy.
 +
 +===== Etterspurt funksjonalitet =====
 +
 +Funksjonalitetsbehov varierer med ulike scenarier og type brukere.  Dette er en liste med de mest vanlige funksjoner man finner i samarbeidsverktøy:
 +   * Lyd
 +   * Bilde
 +   * Tekstmeldinger
 +   * Filoverføring
 +   * Skrivebordsvisning (Desktop Sharing)
 +   * Applikasjonsdeling
 +
 +===== Utfordringer relatert til krav =====
 +
 +En stor utfordring i en evaluering av denne typen verktøy er mangelen på
 +utbredte standarder, spesielt innen applikasjonsdeling, men også
 +innenfor bildetranskoding, når flere enn 2 parter deltar.
 +
 +Dette har implikasjoner når det gjelder krav til operativsystem som skal
 +støttes og bildeoverføring. Kombinasjonen person-gruppe  betyr at
 +webkamera og videokonferanse kamera må fungere sammen.  I tillegg ønsker
 +man støtte for SIP og derfor blir støtte for SIP og H.323 integrajson
 +viktig.
 +
 +Et krav som står meget sterkt er at løsningen må kunne brukes både på
 +klienter med ulike operativsystemer. (e.g. Mac, Windows og Linux/Unix klienter.)
 +
 +Dette betyr at arkitektur og prokoller knyttet til dette er viktig.
 +
 +===== Andre Evalueringer =====
 +
 +Det er gjort andre evalueringer av lignende verktøy.  En av de største
 +som er tilgjengelig på Internet, finner man her:
 +[[http://www.webconferencing-test.com | Survey of online meeting tools]]
 +
 +
 +===== Evaluering =====
 +
 +På bakgrunn av kjennskap man har til eksisterende verktøy og de
 +utfordringer som er nevnt ovenfor, er det valgt ut 5 produkter som skal
 +evalueres.  Dette inkluderer både kommersielle produkter og fri programvare.
 +
 +Produktene som er evaluert er:
 +  * AccessGrid
 +  * EVO
 +  * Adobe Connect
 +  * Dim Dim
 +  * Lotus xxx
 +  * Microsoft xxx
 +
 +
 +==== Kriterier ====
 +
 +Kriteriene som er brukt i evalueringen kan deles i følgende kategorier:
 +  * Funksjonalitet
 +    (Intuitiv bruk/lav brukerterskel, god lyd, enkelt oppsett m.m.)
 +  * Integrasjon
 +  * Kommnunikasjon (Synkron/Asynkron)
 +    - Text
 +    - Audio
 +    - Video
 +    - Setup/Session initiation
 +
 +=== Alternative kriterier ===
 +
 +American Society for Training & Development (ASTD) har utviklet
 +kriterier for evaluering av programvare for utdanningsformål, spesielt
 +rettet mot nettbaserte samarbeidsverktøy.
 +
 +[[http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/viewArticle/70/141|Software
 +Evaluation Criteria and Terminology]]
 +
 +1. Cost (institutional and user):
 +
 +    * System requirements namely open platform, platform-specific,
 +server purchased vs. hosted.
 +    * Bandwidth (modem, cable, ADSL, T-1, etc.)
 +    * License fees (scaled per user)
 +    * User software/ hardware (webcam, etc.)
 +    * Download/ installation
 +
 +2. Complexity (user focus):
 +
 +    * Technical support (user manual; frequently asked questions; online
 +and offline help)
 +    * Collaborative tools (Asynchronous – email, conferencing;
 +Synchronous – chat, audio- conferencing, whiteboard, virtual networking;
 +Isosychronous – desktop video-conferencing)
 +    * Usability (seamless technology; degree of intuitiveness; ease of
 +use; navigation; consistency; stability; functionality)
 +
 +3. Control:
 +
 +    * Secured access (password protection; encryption; firewall)
 +    * Personalization
 +    * Privacy (protection by parental/ teacher controls; banner/ pop-up ads)
 +
 +4. Clarity:
 +
 +    * Resolution, sound, size, layout, etc.
 +
 +5. Common Technical Framework (CTF) - an ASTD classification scheme:
 +
 +    * Interoperability
 +    * Advanced Distributed Learning (ADL) partnership (protocol or
 +standards: IEEE, ISO, SCORM, etc.)
 +    * Scalability
 +    * Platform
 +    * Integration
 +    * File-sharing
 +
 +6. Features:
 +
 +    * Learner tools (search; references/URL links; glossary;
 +spell-checking; formatting; attachments; upload/download files;
 +self-assessment; grades)
 +    * Teacher tools (content development; student assessment; student
 +management; student tracking)
 +    * Administrator tools (registration; report generation)
 +
 +
 +I tillegg er følgende element inkludert fordi de har vist seg å være
 +viktige [[http://www.irrodl.org/content/v2.2/technical_ii.html|Selection
 +of collaborative tools]] for brukere av samarbeidsverktøy:
 +
 +
 +  * fildeling
 +  * automatisk synkronisering av dokumentasjon for deltakere
 +  * lydkonferanse
 +  * pratekanal/nettprat
 +  * personvern
 +
 +
  
 
 
gigacampus/samarbeid-gml.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups