gigacampus » start page » samling

GigaCampus II strategiseminar

Emne GigaCampus II strategiseminar
Sted Thon Hotel Slottsparken, Oslo
Målgruppe IKT-ansvarlige ved landets universiteter og høgskoler
Tidspunkt Tirsdag 3. mars 2009 kl 10 - 1530
Påmeldingsfrist Fredag 13. februar 2009

Bakgrunn

Som tidligere annonsert tar vi initiativ til et heldagsseminar med alle IKT-ansvarlige for å orientere og diskutere en koordinert og videreført campusaktivitet etter at GigaCampusprogrammet avslutter sitt arbeid inneværende år.

Temaet var allerede oppe på IT-ledersamlingen i Gjøvik i november, men da innenfor en nokså knapp tidsramme. Dere ytret felles ønske om å aktivt medvirke til GigaCampus II sin videre utforming.

Vi har siden da bedt dere svare på en spørreundersøkelse. 30 av dere svarte og det gir oss et godt bilde på sektorens syn. Vi presenterer resultatet i mer detalj på strategiseminaret, men helt overordnet: 90% av dere ønsker “i stor grad” en videreføring av GigaCampus.

Det etterlater liten tvil - vi jobber for å få til en fortsettelse! Fokus på strategiseminaret blir ikke på om vi skal videreføre, men snarere på hva et nytt program bør fokusere på.

Agenda

Tid Hva Hvem
1000 UNINETTs strategi 2009 -2014 Petter Kongshaug, UNINETT
1025 Arbeidet i GigaCampus styre Håvard Kvernelv, HiN
1050 GC-resultater og pågående aktivitet Vidar Faltinsen, UNINETT
1115 Benstrekk
1130 GC-samarbeid sett fra UiA Lars Nesland, UiA
1145 Sikkerhetspolicy - trenger vi det? Geir Tutturen, UMB
1200 Lunch
1300 Resultatet av GC-spørreundersøkelsen Gunnar Bøe, UNINETT
1320 Samarbeid i sektoren - en lang tradisjon Olaf Schjelderup, UNINETT
1340* Plenumsdiskusjon: Veien videre 2010 →
- Innhold i nytt program
- Bidrag fra sektoren
- Organisering / styring
Møteleder: Helge Moe, UNINETT
Innspill fra IT-ledere og IT-direktører
1515 Oppsummering Petter Kongshaug, UNINETT
1530 Slutt

*) Pause i diskusjonen når det passer, omtrent kl 1415-1430.

Presentasjoner

Oppsummering

UNINETT presenterte to initiativ på samlingen:

 1. Et nytt “eCampus Norge” program som har fokus på å understøtte IKT-behov til undervisning, forskning og formidling.
 2. En videreført campus infrastruktur satsing alla GigaCampus.

Grenseoppgangen mellom disse to initiativene og faktisk innhold er ikke klart. Det er tidlig i prosessen, noe som er et poeng i seg selv. UNINETT ønsker IT-ledernes engasjement og innspill før initiativene er ferdig støpt.

Hovedfokus på strategisamlingen var videreføring av GigaCampus.

Oppsummert opplevde UNINETT dagen som svært matnyttig og meget konstruktiv. Det ble en engasjerende diskusjon med mange gode innspill. Detaljene i debatten er sendt alle IT-lederne på epost. Her oppsummerer vi hovedinntrykket og de foreløbige konklusjoner:

 • Sektoren ønsker en videreføring av GigaCampus.
 • Videreføring må definitivt inkludere innkjøpsavtaler.
 • Rammebetingelser for økonomi må avklares med KD.
 • UNINETTs deltagelse i EU-prosjektet GEANT3 gir klare føringer til en videreført GigaCampus-aktivitet (UNINETT skal her være projektleder for et Europeisk campus-koordinerende initiativ).
 • Sektorens deltagelse i GC II/eCampus er svært viktig. I noen tilfeller kan/bør man kjøpe fri folk.
 • I forhold til eCampus: Ingen andre aktører tar tak i de utfordringene eCampus adresserer. eCampus fordrer god arkitektur – vi må ta tak i det.
 • For eCampus er ledelsesforankring viktig.
 • Om felles driftsløsninger: Dette vil tvinge seg frem, flere signaliserer behov for dette allerede. Det handler om å frigjøre ressurser. Vi må kaste kortstokken opp i lufta og tenke i gjennom hva vi egentlig skal drive med.
 • Forskningsnettets pionertid er kanskje over. God, basis infrastruktur er på plass. Men, aldri har vi hatt større utfordringer enn nettopp nå!

Prosessen videre

GigaCampus programstyre hadde møte dagen etter strategiseminaret. Diskusjonen ble tatt videre og også her var det mange gode og tydelige innspill. Programledelsen vil bearbeide alle innspill og utarbeide et utkast til hvordan GigaCampus kan videreføres. Vi vil skissere ulike satsingsnivåer tilpasset ulike finansierings-/ ambisjonsnivå.

Programstyre vil ha et heldags arbeidsmøte 7. mai der dette behandles videre. Endelig utkast til ny satsting vil ikke være klart før i september.

Ikke alle IT-lederne ga tilbakemelding i diskusjonen på strategiseminaret. Noen har gitt oss skriftlige og/eller muntlige rapporter i ettertid. Vi har også resultatet av spørreundersøkelsen å støtte oss på (der 30 IT-ledere svarte). Uansett - vi imøteser flere innspill! Ta direkte kontakt med personer i programledelsen eller styret. Den beste tiden for tilbakemelding er før påske, da innspill i denne perioden kan hensyntas i programledelsen første utkast til GigaCampus sin videreføringsplan.

Deltagerne

# Deltager Organisasjon
1 Petter Kongshaug UNINETT
2 Helge Moe UNINETT
3 Olaf Schjelderup UNINETT
4 Vidar Faltinsen UNINETT
5 Gunnar Bøe UNINETT
6 Lars Oftedal UiO
7 Magnar Antonsen UiT
8 Håvard Kvernelv HiN
9 Arne Hatlen HiT
10 Thor-Inge Næsset NHH
11 Trond Akerbæk HiOf
12 Odd Asbjørn Halseth HiNT
13 Gjermund Holden Veths
14 Ole Lycke HiO
15 Navid Sami KhiO
16 Odd Erik Loftesnes HiSF
17 Thomas Evensen UiB
18 Svein Bjarne Brandtsgård HSH
19 Geir Tutturen UMB
20 Ola-Gunnar Juelsrud UMB
21 Knut Jakobsen HiFm
22 Bernt-Harald Kristoffersen HiFm
23 Robert Haugan NMH
24 Tor Holmen NTNU
25 Jan Petter Thorstensen HiBu
26 Bjørn Elvsaas HiB
27 Per Henriksen HiVe
28 Claus Wang HiHm
29 Geir Halsvik HiAls
30 Bård Mathias Bergersen HiH
31 Frode Gether-Rønning AHO
32 Marit Kristoffersen HiAk
33 Odd Arne Hauge HiMolde
34 Marina Davidian UiS
35 Kai Gjessing HiL
36 Lars Nesland UiA
37 Arild Kristiansen HiAk
38 Ingeborg Hellemo UiT
39 Erik Gaukerud HiBo
 
 
gigacampus/samling/gc2_mar_2009.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups