gigacampus » start page » sipmigrasjon

UNINETT sanntid - migrering

Vi forklarer her hvordan migrering fra ISDN til UNINETT sanntid SIP infrastruktur kan gjennomføres. Vær oppmerksom på at det er flere veier til Rom. Dette er et eksempel.

Dersom det er flere studiesteder involvert eller dersom man skal etablere en SIP PBX, Lync eller annen plattform i tillegg blir bildet mer nyansert.

1. Utgangspunktet

Institusjonen har i utgangspunktet en PBX med N stykk ISDN UT linjer til TDC for utgående og inngående anrop. Brukerne trykker prefiks 0 for bylinje.

2. MGW installeres, TDC tillater utgående anrop over SIP

Det settes opp 1 stk UT tverrlinje mellom MGW og PBX. Videre settes PBX opp til å rute anrop med prefiks 2 til å bli rutet utgående over MGW. Prefiks 0 gir ISDN bylinje som før. TDC tillater utgående anrop over SIP i tillegg til at det tillates utgående som før over ISDN. Inngående anrop fra TDC går som før over ISDN.

MGW settes opp til å sjekke om nummer det ringes til er i ENUM. Hvis så er tilfelle rutes samtalen direkte til mottager over forskningsnettet/internett. Dette vil gjelde dersom mottaker er hos en institusjon som allerede er tilkoblet UNINETT sanntid.

Dersom nummer det ringes til ikke er i ENUM ruter MGW samtalen til SBC som ruter videre over SIP-trunk til TDC.

Så langt er det ingen inngående samtaler over SIP. De kommer fortsatt over ISDN.

3. Enkelte nummer legges i ENUM

Ved å legge enkelte nummer i ENUM vil disse bli brukt for inngående anrop fra andre UH-institusjoner som er tilkoblet UNINETT sanntid. Det blir således mulig å teste inngående over SIP som vist på figuren under (markert med de to grønne sirklene).

Det anbefales på dette tidspunkt å foruten teste vanlige anrop inngående og utgående, også å teste:

  • fax (inn og ut)
  • frankeringsmaskin
  • andre spesialapparat
  • viderekobling

Denne testfasen kan evt. suppleres ved at de samme testnumrene blir portert fra ISDN til SIP av TDC. Da kan inngående anrop fra TDC over SIP også bli testet. Da vil det ved de røde sirklene på figuren også bli en inngående pil.

4. SIP foretrukken vei utgående

Neste steg kan være å endre prefiksrutingen i sentralen og la prefiks 0 i stedet gi utgående anrop over SIP. Da vil alle utgående anrop følge SIP veien, mens alle inngående anrop (med unntak av de som evt er portert) gå over ISDN.

Merk at det her kan være aktuelt å øke opp med med en 1xISDN UT mot MGW. Man kan typisk samtidig redusere antall UT som er over ISDN mot TDC.

5. Alle nummer i ENUM

Ved å legge alle nummer i ENUM så vil all inngående trafikk fra andre institusjoner tilkoblet UNINETT sanntid komme inngående over SIP.

Dette steget må uansett gjøres før portering av nummer fra ISDN til SIP. SBCene benytter nemlig ENUM for å ta sin ruteavgjørelse.

6. Portering av alle nummer fra ISDN til SIP

Siste steg er at TDC porterer alle (resterende) nummer fra ISDN til SIP. Tidspunkt for denne porteringen må bestilles 3 uker før gjennomføring. Tidspunkt anbefales til kl 08 om morgenen. Porteringen er umiddelbar og skal ikke gi driftsproblemer. Det er faktisk slik at pågående samtaler over ISDN ikke vil bli terminert før de naturlig avlutter selv om nummeret er portert under samtalen.

Siden ISDN-linjene mot TDC nå ikke lenger er i bruk så kan de sies opp.

 
 
gigacampus/sipmigrasjon.txt · Last modified: 2011/05/19 19:44 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups