gigacampus » start page » spr

@Campus Strategi- og Prioriteringsråd (SPR)

Interne sider

Gigacampusprogrammet hadde et programstyre der viktigste oppgave har vært å påse at bevilgede midler har vært brukt til det beste for sektorens institusjoner. Videre at programmet har oppnådd resultater i henhold til de opprinnelige forutsetningene. Programstyret har hatt fire møter i året. Programledelsen har rapportert aktivitet, resultater og økonomi. Planer for neste planperiode har også blitt behandlet

I forbindelse med at sentrale deler av aktivitetene fra Gigacampusprogrammet skulle videreføres som en del av UNINETT sin ordinære virksomhet ble det besluttet at det skulle opprettes et et campus strategi- og prioriteringsråd. Dette ble basert på de gode erfaringene man hadde med programstyret i Gigacampus I dokumentet «Handlingsplan @campus 2010» er det gitt følgende beskrivelse:

«Siden @campus-prosjektene blir en del av UNINETTs ordinære virksomhet er det ikke lenger naturlig å opprettholde et programstyre med det mandat som har vært. Det foreslås i stedet et campus strategi- og prioriteringsråd »

Videre er mandat og sammensetning beskrevet: «Strategi- og prioriteringsrådet ledets av UNINETT's adm.dir. og bestående av fire IT-ledere fra sektoren samt UNINETT@campus ledelse deltar i møtene. Alle institusjoner inviteres til å stille kandidater til rådet. UNINETT gjør endelig utvelgelse.”

Medlemmer

@Campus Strategi-og Prioriteringsråd er utpekt av UNINETT sitt styre, basert på foreslåtte kandidater fra UH-sektoren. Det har følgende medlemmer:

 • Ola Ervik, Platform seksjonen, NTNU
 • Knut Borge, Seksjonsleder for seksjon for system- og applikasjonsdrift, UiO
 • Odd Asbjørn Halseth, IT-sjef, HiNT
 • Tor Holmen, viseadm. dir, UNINETT (leder)

Epostliste for @Campus Strategi-og Prioriteringsråd er atcampus-spr(at)uninett.no

Varamedlemmer

 • Thor-Inge Næsset, IT-sjef, NHH
 • Tord Tjeldnes, IT-direktør, UiA

Varamedlemmer har møterett, men ikke møteplikt.

UNINETT@campus ledelse

 • Vidar Faltinsen, UNINETT

Mandat

Oppgavene til strategi- og prioriteringsrådet vil være:

 • Gi strategiske råd rundt de langsiktige planer for UNINETTs campusaktivitet
 • Forvalte bruken av insentivmidler fra 2011 (i 2010 arbeider rådet aktivt for å få på plass sentralfinansierte insentivmidler)
 • Følge opp @campusaktiviteter gjennom detaljert innsyn i fremdrift og resultater og gi råd i forhold til avvik og andre utfordringer
 • Foreslå justeringer av innhold i aktiviteter, omprioriteringer og andre endringer
 • Årlig presentasjon av aktiviteter og planer på respektive IT-forum og samle innspill
 • Konsultere andre IT-ledere og IT-direktører i forhold til punktene over

Aktivitetsrapporter

@campus rapporterer på hvert rådsmøte med en aktivitetsrapport for siste periode. Fra og med 2011 legges aktivitetsrapportene også ut her.

2011

2012

2013

2014

 
 
gigacampus/spr.txt · Last modified: 2017/03/28 09:42 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups