gigacampus » start page » uninettsanntid

UNINETT sanntid – åpen sanntidskommunikasjon som skalerer

UNINETT har i lengre tid arbeidet med en ny plattform for åpen sanntidskommunikasjon i UH-sektoren. Nå er løsningen endelig på plass. Telefoni har prioritet i startfasen.

UNINETT sanntid består av fire hovedleveranser:

  1. En SIP infrastruktur som skalerer til hele UH-sektoren
  2. Et sentralt og redundant knutepunkt for SIP-trunk mot sektorens telefonileverandør, TDC
  3. SIP-baserte fellestjenester, herunder conference.uninett.no
  4. En assistanse- og veiledningstjeneste for SIP og VoIP-løsninger på campus

Vi har i denne første fasen konsentrert oss om telefoni, da dette er den viktigste og mest utbredte tjenesten. Det er imidlertid viktig å presisere at SIP-infrastrukturen er skalerbar og kan håndtere videosamtaler, meldinger (chat), presens, dokumentdeling og andre tjenester. Løsningen benytter åpne standarder, og lar seg interoperere med produkter og løsninger fra ulike leverandører.

Figuren under illustrerer oppsettet. UNINETT har i samarbeid med TDC etablert to uavhengige fibertraseer mellom forskningsnettet og TDC. Vi har etablert en redundant, direkte BGP-peering med TDC over denne infrastrukturen. Videre er UNINETTs nasjonale session border controllere (SBC) plassert på ulike fysiske lokasjoner med redundante veier ut fra sine lokale servernett. De to primære SBC-ene er plassert i Oslo og kan håndtere opptil 20 000 samtidige samtaler. Til sammenligning er det i dag 150 ISDN UT i sektoren, som tilsvarer 4500 samtidige talekanaler.

Figur 1: Telefonsentraler, Lync og SIP-løsninger på campus integrert med UNINETT sanntid

SBC-en fungerer altså som et sentralisert bindeledd mellom telefonileverandøren (TDC) og UH-institusjonene. Vi utnytter kapasiteten og redundansen i forskningsnettet, og sikrer på den måten en god og pålitelig SIP-trunkleveranse frem til telefonsentralene rundt om i landet.

I tillegg utnytter UNINETT sanntid de distribuerte rutingmekanismene i DNS og ENUM. Dette gjør at telefonsamtaler mellom UH-institusjoner vil gå over forskningsnettet og ikke via telefonileverandøren. Løsningen er heller ikke avgrenset til UH-sektoren, den virker globalt. Forutsatt at dine samarbeidspartnere er tilgjengelige over SIP, vil det være mulig å føre samtalen direkte over Internett – helt gratis. ENUM er allerede utbredt i mange land. UNINETT er en pådriver i Norge, også gjennom samarbeid med andre etater i offentlig sektor.

Tilkobling til UNINETT sanntid

Hvordan kan så din institusjon bli tilkoblet UNINETT sanntid? Det er enkelt. Ta kontakt med campus@uninett.no, så kommer vi på besøk. Vi har løsninger for å koble til alle sentraltypene i sektoren (Aastra, Alcatel, Avaya, Cisco). Vi har erfaring med Lync, og kan tilby en integrasjon også her. I tillegg støtter vi naturligvis åpne SIP-sentraler basert på Kamaillio og Asterisk, slik Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik bygger.

Du trenger ikke gjøre noen forandringer i egen telefoniløsning for å komme i gang. Vi utplasserer en mediegateway (MGW), som blir bindeleddet mellom din telefonsentral og UNINETT sanntid. Da kan du portere alle dine telefonnummer fra ISDN til SIP og si opp ISDN-linjene. Det ligger også økonomiske gevinster i dette. En SIP-trunk er billigere enn en ISDN-linje, og når UNINETT samordner alle ”bylinjene” i en sentral trunk og sørger for at trafikk mellom institusjonene holdes utenom, blir det åpenbare stordriftsfordeler. Med UNINETT sanntid kan dine faste linjekostnader bli redusert med over 60 prosent. I tillegg vil du bidra til at sektoren står sterkere når trafikkavtalen skal ut på ny anbudsrunde i 2013.

Kvalitetsmålinger og sikkerhetsløsninger

UNINETT sanntid fokuserer på profesjonell drift. Det er bygget inn feiltoleranse i alle ledd av infrastrukturen, noe som er ekstremt viktig. Vi snakker tross alt om hele sektorens telefonitrafikk. Alle UNINETT sanntid-servere blir overvåket 24×7 av driftssenteret hos oss. I tillegg kjører vi regelmessige kvalitetsmålinger avtestsamtaler på kryss og tvers i nettet. Dermed verifiserer vi at samtaleoppsett virker, og at kvaliteten på talen (RTP-trafikken) er god.

Videre fokuserer vi selvsagt på sikkerhet. Alle servere er strengt beskyttet med pakkefiltre. Vi analyserer også trafikkmønsteret i sanntid, spesielt gjelder dette samtaler mot TDC. Vi vet at en kompromittert telefonsentral kan generere telefonregninger på sekssifrede beløp påsvært kort tid. Vårt system vil generere alarmer til UNINETTs driftssenter hvis en unormal situasjon oppstår. Utenlandstrafikk for enkeltnummer kan da eventuelt sperres, eller det kan settes inn andre tiltak.

Nye muligheter på campus

Ved å være tilkoblet UNINETT sanntid, ligger alt til rette for å utnytte de mulighetene som ligger i SIP. Du er ikke lenger avhengig av telefonileverandøren for å bygge nye tjenester. Det er eksempelvis enkelt å sette opp køløsninger for helpdesk, resepsjonstelefoner eller sentralbord. Voicemail integrert med Microsoft Exchange eller annen kalenderløsning kan også bygges. Innomhus i UNINETT har vi gjort dette for vår egen hussentral. Vi har også bygget en telefonkonferanseløsning til bruk for hele sektoren (se annen artikkel).

Det er et viktig strategisk valg hvorvidt du skal satse videre med dagens telefoniplattform eller om du skal fryse dette løpet. Ved nybygg eller generelle utvidelser, kan du med UNINETT sanntid kjøpe mer fremtidsrettede SIP-apparater. Du kan også tilby softphone til ansatte som er mye på reise eller ønsker telefon fra hjemmekontor. Da blir også videotelefoni en mulighet, herunder integrasjon med videokonferanseutstyr og UNINETTs nasjonale MCU. Dette er illustrert i figuren under.

Figur 2: Sameksistens mellom telefonsentral, videokonferanse og SIP på campus

Et annet spennende felt er integrasjon med mobiltelefoni. UNINETT kan i samarbeid med TDC tilby flere løsninger. Et eksempel er at din mobiltelefon får ditt jobbnummer som avsendernummer, eller motsatt. Ved å benytte mobil API fra TDC, kan du bygge løsninger der de ansatte kan se om kolleger er opptatt i en mobilsamtale eller om de er tilgjengelige.

 
 
gigacampus/uninettsanntid.txt · Last modified: 2011/05/23 16:18 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups